Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Rekrutacja

Studia podyplomowe są płatne.

Wysokość wpisowego oraz opłaty za studia, a także zasady i warunki płatności ustala Rektor.

Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich). Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych z określonej specjalności jest udział przynajmniej 20 kandydatów. Warunkiem ukończenia studiów jest udział przynajmniej w 80% zajęć przewidzianych planem studiów, pozytywna ocena ze wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej. Absolwenci, którzy spełnią warunki określone w pkt.3 otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wg druku MEN).

REKRUTACJA ON-LINE

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie następujące dokumenty:

kartę zgłoszenia - druki do pobrania w dziekanacie lub na stronie