Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Opłaty za semestr


Czesne na studiach podyplomowych w Radomiu wynosi:

  • Logopedia – 1500 zł za semestr albo 300 zł miesięcznie (5 miesięcy),
  • Budownictwo ogólne – 1500 zł za semestr albo 300 zł miesięcznie (5 miesięcy),
  • Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu – 1500 zł za semestr albo 300 zł miesięcznie (5 miesięcy),
  • Rolnictwo – 1300 zł za semestr albo 260 zł miesięcznie (5 miesięcy),
  • Pozostałe kierunki – 1200 zł za semestr albo 240 zł miesięcznie (5 miesięcy).

Informacja o zniżkach dla studentów rekrutujących się na rok akademicki 2021/2022

Słuchacze studiów podyplomowych, którzy studiują na dwóch kierunkach wpłacają tylko jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości 300,00 zł.

Wpłat wpisowego oraz czesnego prosimy dokonywać na konto uczelni:
PKO BP O/RADOM    80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty w formie gotówkowej w Kwesturze Uczelni.

Wpłaty czesnego należy dokonywać jednorazowo w terminie do 30 wrzesnia za semestr zimowy oraz do 28 lutego za semestr letni.

Dopuszcza się możliwość płatności czesnego w ratach, w terminach następujących:

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
I rata - 5.X I rata - 5.III
II rata - 5.XI II rata - 5.IV

Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 20,00 zł za każde wezwanie.

W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach ww. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań a w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.