Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Opłaty za semestr

4-semestralne kwalifikacyjne

Specjalność Radom Warszawa
  Logopedia 1100 zł 1200 zł


3-semestralne kwalifikacyjne

Specjalność Radom Warszawa
  Edukacja dla bezpieczeństwa  850 zł 1200 zł
  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  850 zł 1200 zł
  Wczesne nauczanie języka angielskiego  850 zł 1200 zł
  Terapia i diagnoza dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera  900 zł 1200 zł
  Biologia  850 zł 1200 zł
  Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu 1500 zł 1800 zł
  Doradztwo zawodowe (Edukacyjne)  850 zł 1200 zł
  Dydaktyka etyki i filozofii  850 zł 1200 zł
  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  850 zł 1200 zł
  Fizyka  850 zł 1200 zł
  Integracja i rewalidacja  850 zł 2500 zł
  Integracja Sensoryczna  1000 zł 1500 zł
  Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej   i wczesnoszkolnej  850 zł 1200 zł
  Neurologopedia 1100 zł 1200 zł
  Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu  850 zł 1200 zł
  Pedagogika lecznicza  850 zł 1200 zł
  Profilaktyka społeczna i resocjalizacja  850 zł 1200 zł
  Przygotowanie pedagogiczne  850 zł 1200 zł
  Socjoterapia  850 zł 1200 zł
  Surdopedagogika  850 zł 1200 zł
  Tyflopedagogika  850 zł 1200 zł
  Wczesne wspomaganie rozwoju  850 zł 1200 zł
  Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości  850 zł 1200 zł


2 – semestralne

Specjalność Radom Warszawa
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  850 zł 1200 zł
  Bibliotekoznawstwo dziedzinowe w zakresie prawa  850 zł 1200 zł
  Analityk finansowy  850 zł 1200 zł
  Logistyka  850 zł 1200 zł
  Analityk finansowy  850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo biznesu  850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo i higiena pracy  850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo informatyczne  850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo międzynarodowe  850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe  850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo transportu drogowego  850 zł 1200 zł
  Bezpieczeństwo wewnętrzne  850 zł 1200 zł
  Budownictwo ogólne 1200 zł 1500 zł
  Coaching 1500 zł 1700 zł
  Doradztwo zawodowe (Przygotowanie do zawodu)  850 zł 1200 zł
  Edukacja seksualna  850 zł 1200 zł
  Egzekucja administracyjna  850 zł 1200 zł
  Gerontologia społeczna  850 zł 1200 zł
  Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia  850 zł 1200 zł
  Komunikacja społeczna i medialna  850 zł 1200 zł
  Kontrola i audyt wewnętrzny  850 zł 1200 zł
  Kryminalistyka z detektywistyką  850 zł 1200 zł
  Organizacja i zarządzanie oświatą  850 zł 1200 zł
  Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia(studia menedżerskie)  850 zł 1200 zł
  Ochrona zdrowia, prawo medyczne i prawa pacjenta  850 zł 1200 zł
  Podologia  850 zł 2500 zł
  Poradnictwo dietetyczne  850 zł 1200 zł
  Prawno - administracyjna ochrona porządku publicznego  850 zł 1200 zł
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  850 zł 1200 zł
  Prawo-administracyjna ochrona porządku publicznego 900 zł 1200 zł
  Programowanie i bazy danych  850 zł 1200 zł
  Rachunkowość  850 zł 1200 zł
  Sieci komputerowe - konfiguracja i administracja  850 zł 1200 zł
  Surdologopedia  1150 zł 1150 zł
  Zamówienia publiczne  850 zł 1200 zł
  Zarządzanie administracją publiczną  850 zł 1200 zł
  Zarządzanie finansami i doradztwo podatkowe  850 zł 1200 zł
  Zarządzanie funduszami unijnymi  850 zł 1200 zł
  Zarządzanie w gastronomii  850 zł 1200 zł
  Zarządzanie zasobami ludzkimi  850 zł 1200 zł


Wysokość wpisowego dla kandydatów na studia wynosi: 200 zł.

Z opłaty wpisowej zwolnieni są absolwenci EUST.

Wpłat wpisowego oraz czesnego prosimy dokonywać na konto uczelni:
PKO BP O/RADOM    80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Uczelni lub dokonania wpłaty w formie gotówkowej w Kwesturze Uczelni.

Wpłaty czesnego należy dokonywać jednorazowo w terminie do 15 grudnia za semestr zimowy oraz do 15 marca za semestr letni.

Dopuszcza się możliwość płatności czesnego w ratach, w terminach następujących:

  • I rata do dnia 15 listopada,
  • II rata do dnia 30 grudnia,
  • III rata do dnia 15 lutego,
  • IV rata do dnia 30 marca.

Brak uiszczenia ww. wpłat w terminach o których mowa wyżej, powoduje obciążenie dodatkowymi kosztami, w tym ustawowymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie oraz kosztami wezwania w wysokości 10,00 zł za każde wezwanie.

W przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach ww. kwot, Uczelnia rości sobie prawo do zaliczenia uiszczanych przez studenta kwot w pierwszej kolejności na poczet odsetek, kosztów wezwań a w dalszej kolejności nieuiszczonych kwot z tytułu czesnego.