Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Dydaktyka etyki i filozofii

Studia w systemie e-learning są równoważne ze studiami realizowanymi w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, absolwenci otrzymują zatem takie same świadectwa.

Korzyści e-learningu:

 • optymalizacja czasu
 • oszczędność środków finansowych.
 • nie tracisz czasu i pieniędzy na częsty dojazd,
 • nie musisz stawiać się na określoną godzinę w wyznaczonym miejscu.
 • uczysz się kiedy chcesz przerabiasz materiał we własnym tempie.

Studia trwają 3 semestry, obejmują 350 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyk.

Korzyści e-learningu:

 • Wstęp do filozofii
 • Historia filozofii
 • Historia etyki
 • Logika
 • Antropologia
 • Etyka
 • Filozofia kultury
 • Filozofia polityki
 • Dydaktyka filozofii
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Aksjologia
 • Dydaktyka etyki
 • Filozofia nauki
 • Etyka biznesu
 • Współczesne dylematy moralne
 • Estetyka
 • Emisja głosu

Absolwenci po odbyciu studiów przygotowani są do prowadzenia zajęć we wszystkich typach szkół w zakresie etyki i filozofii. Posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dydaktyki etyki i filozofii.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia

Warunki przyjęcia

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszczeni zostają kandydaci, którzy dostarczą:

 1. wypełniony przez Internet wniosek rekrutacyjny pod adresem ……………………………………. lub tradycyjnie - do pobrania ze strony www Uczelni;
 2. ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. 1 zdjęcie legitymacyjne;
 4. ksero dowodu osobistego;
 5. dowód uiszczenia opłaty wpisowej – 100 zł ;

Składanie dokumentów:

Dokumenty należy złożyć (można wysłać komplet dokumentów pocztą) w Dziekanacie Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej, ul. Wodna 13/21, 26-600 Radom, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15:30 tel. (48) 344 00 55 pokój 102, w weekendy 8-13.

Warsztaty:

Słuchacze tych studiów podyplomowych mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w formie wykładów, warsztatów. Zajęcia prowadzone przez doświadczonego praktyka realizowane są metodą tradycyjną podczas zjazdów egzaminacyjnych.

Metody kształcenia:

Nauczanie odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Każdy student podczas trwania studiów ma zagwarantowaną opiekę ze strony nauczyciela prowadzącego przedmiot. Dzięki wykorzystaniu istniejących w sieci Internet narzędzi - stron WWW, e-mail, itp. - opiekun prowadzący przedmiot stymuluje proces dydaktyczny.

Prowadzący przedmiot pomaga studentowi w przyswojeniu materiału udzielając wyjaśnień, sprawdza postępy w nauce. Jest również osobą odpowiedzialną za kreatywne ustosunkowanie studenta do przekazywanych w ramach przedmiotu treści merytorycznych.

Zaliczenie każdego przedmiotu odbywa się na podstawie egzaminu. Egzamin składany jest na uczelni po zakończeniu półsemestru, w trakcie sobotniego, kilkugodzinnego zjazdu egzaminacyjnego.

Przewiduje się 5 zjazdów egzaminacyjne w trakcie trwania studiów i jeden zjazd na egzamin końcowy.

Warunki ukończenia:

 • udział w zajęciach
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu końcowego oraz z poszczególnych zaliczeń przedmiotów
 • wniesienie wymaganej opłaty za studia

Warunki ukończenia:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Dydaktyka etyki i filozofii Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu- świadectwo nie różni się od świadectw studiów prowadzonych metodą tradycyjną.
 • Ocena na świadectwie – średnia ocen: z zaliczeń przedmiotów uzyskanych w toku studiów i z egzaminu końcowego.