Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości

Cel studiów:

Celem kształcenia w zakresie wiedzy o społeczeństwie jest rozwijanie aktywności społecznej ucznia, zaangażowania w sprawy wspólnot, których jest członkiem, empatii, odpowiedzialności wobec innych, samodzielności, umiejętności funkcjonowania w grupach społecznych. Konieczna jest zatem taka realizacja treści nauczania przedmiotu, aby uczniowie nabyli wymienione kompetencje oraz rozumieli przydatność poszczególnych zagadnień w codziennym życiu człowieka. Kształcenie to ma także prowadzić do ugruntowania postaw szacunku dla dziedzictwa narodowego i ogólnoświatowego oraz ciekawości poznawczej, otwartości i tolerancji. Ma ono również sprzyjać rozwojowi umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania złożonych problemów oraz sprzyjać aktywności w różnych obszarach życia społecznego, a także dokonywaniu świadomych i racjonalnych wyborów w życiu publicznym.

Adresaci:

Studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla nauczycieli historii oraz dla nauczycieli innych przedmiotów po ukończonych studiach wyższych

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

Moduł I - Aktywny udział w życiu społecznym – społeczeństwo obywatelskie – 60h

 • Wybrane elementy socjologii (charakterystyka współczesnego społeczeństwa, role społeczne, typy rodziny, wartości a światopogląd, procesy grupowe)
 • Filozofia społeczna i i etyka w życiu publicznym
 • Samorządność społeczna, lokalna i regionalna
 • Kultura i środki społecznego przekazu- media w społeczeństwie
 • Rola technologii informacyjnej w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie

Moduł II – Dydaktyka i metodyka wiedzy o społeczeństwie – 60h

 • Gamifikacja procesu nauczania wiedzy o społeczeństwie
 • Warsztaty metodyczne (metody aktywizujące)
 • Narzędzia krytycznego myślenia w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie

Moduł III – Współczesne stosunki międzynarodowe - 60h

 • Podstawy geografii politycznej, organizacje międzynarodowe
 • Współczesne systemy polityczne
 • Demokracja i jej mechanizmy
 • Integracja europejska i problemy globalizacji
 • Terroryzm a problemy migracyjne

Moduł IV – Ustrój polityczno-prawny RP – 75h

 • Organy władzy publicznej w RP
 • Administracja publiczna
 • Prawo w RP
 • Ustrój samorządu terytorialnego
 • Sektor socjalny w Polsce i w Europie
 • Wolontariat w świetle przepisów prawa i w praktyce

Moduł V – Prawa człowieka i wolności obywatelskie – 45h

 • Prawa człowieka i system ich ochrony
 • Międzynarodowe i pozarządowe organizacje na rzecz ochrony praw człowieka
 • Mniejszości narodowe, etniczne i społeczne

Moduł VI – Aktywny udział w życiu gospodarczym – 60h

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Mechanizmy funkcjonowania gospodarki rynkowej
 • Wymagania współczesnego rynku pracy
 • Różne formy działalności gospodarczej a system podatkowy
 • Europejska integracja ekonomiczna a gospodarka wolnorynkowa

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl