Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Terapia pedagogiczna i rewalidacja

Cel studiów:

Studia podyplomowe w zakresie integracji i rewalidacji przekazują teoretyczna i praktyczną wiedzę z zakresu terapii pedagogicznej i rewalidacji. Pozwalają na pozyskanie umiejętności w zakresie sprawnej i efektywnej organizacji pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Program zajęć uwzględnia różne formy pracy: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, wizyty studyjne. W trakcie studiów kładziony jest znaczny nacisk na stronę praktyczną i nowoczesne formy nauczania i uczenia się. Praktyki mają wzbogacić studenta w konkretne kompetencje i pozwolić mu na zmierzenie się z jego przyszłymi obowiązkami.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, przede wszystkim dla nauczycieli pracujących lub zamierzających pracować z uczniami niepełnosprawnymi w klasach zerowych, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach. Przygotowują nauczyciela uczącego w szkole powszechnej do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi a także do współpracy z pedagogiem specjalnym i innymi specjalistami, którzy zajmują się rewalidacją dziecka niepełnosprawnego.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program

 • Teoretyczne zagadnienia integracji nauczania i wychowania
 • Etyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Metodyka kształcenia integracyjnego
 • Metodyka pracy rewalidacyjnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Logopedia z logorytmiką
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Psychoterapia i metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Trening interpersonalny
 • Organizacja zajęć dydaktyczno-terapeutycznych
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci przewlekle chorych i z dysfunkcją ruchu
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci z zaburzeniami sensorycznymi
 • Rewalidacja i wczesne wspomaganie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Animaloterapia
 • Muzykoterapia
 • Socjoterapeutyczne metody pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Ergoterapia
 • Elementy terapii logopedycznej z logorytmiką
 • Arteterapia w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
 • Sensoplastyka
 • Terapia tańcem i ruchem
 • Praktyki

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl