Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Surdopedagogika w tym ze spectrum autyzmu


Program studiów jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji.

Adresaci:

Studia przeznaczone są dla Absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przeznaczone są dla osób pragnących pracować z osobami z wadą słuchu na różnych poziomach edukacji w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z dysfunkcją słuchu.

Czas trwania:

 • 3 semestry, 350 h + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Surdopsychologia
 • Surdopedagogika
 • Surdologopedia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
 • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i ucz-niów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Terapia i diagnoza autyzmu
 • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową.
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl