Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Podyplomowe Studia Surdologopedii

Charakterystyka

Studia są przeznaczone dla absolwentów podyplomowych studiów w zakresie Logopedii oraz studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną. Ukończenie studiów nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu specjalisty surdologopedy w ramach służby zdrowia. Studia zapewniają jednak niezbędne przygotowanie teoretyczne bez wymaganego przepisami stażu. Surdologopeda przygotowany jest do pracy z osobami z zaburzeniami słuchu, szczególnie w zakresie kształcenia języka u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu. Studia znacznie poszerzają wiedzę w zakresie usprawniania dzieci ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami słuchu oraz z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Program studiów obejmuje między innymi zagadnienia z zakresu: różnych metod terapii osób z uszkodzonym narządem słuchu (metody audutywno-werbalne, rehabilitacja osób z implantami, podstawy języka migowego, komunikacja totalna, metoda fonogestów), audioprotetyki, audiologii klinicznej, surdopsychologii i surdopedagogiki, fonetyki akustycznej) oraz terapię surdologopedyczną i seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów określonych planem studiów i obrona pracy końcowej.

Czas trwania (2 semestry)

Liczba godzin: 275

Program studiów:

 • 1. Anatomia i patologia narządów słuchu
 • 2. Audiologia i audiometria
 • 3. Diagnoza logopedyczna zaburzeń słuchu i mowy
 • 4. Emisja głosu
 • 5. Podstawy pedagogiki specjalnej
 • 6. Foniatria
 • 7. Komputer w pracy z dzieckiem głuchym
 • 8. Kształtowanie i rozwój mowy osób słabo słyszących i niesłyszących
 • 9. Metody nauki czytania i pisania głuchych
 • 10. Metodyka pracy z dzieckiem ze sprzężeniami
 • 11. Metodyka pracy z osób słabo słyszących i niesłyszących
 • 12. Metodyka wychowania w internacie
 • 13. Podstawy fonetyki
 • 14. Podstawy języka migowego
 • 15. Podstawy otorynolaryngologii
 • 16. Prawne i organizacyjne aspekty edukacji osób niepełnosprawnych
 • 17. Rehabilitacja osób z implantami
 • 18. Rewalidacja dzieci z wadą słuchu
 • 19. Surdologopedia
 • 20. Surdopsychologia
 • 21. Sytuacja rodziny dziecka niepełnosprawnego
 • 22. Terapia surdologopedyczna
 • 23. Wprowadzenie do surdopedagogiki
 • 24. Seminarium dyplomowe
 • 25. Praktyki