Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Rolnictwo

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej. Słuchacze studium odbywają także zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych i sadowniczych.

Adresaci:

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnictwo. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych przy aplikowaniu o pomoc finansową z programów Unii Europejskiej na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z obecnie obowiązującym ustawodawstwem unijnym jak również Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 (SZRWRiR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dotyczy to w szczególności beneficjentów ubiegającym się o dofinansowanie w ramach działań: „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

Program kształcenia jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. 2012 poz.109). oraz Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na kierunku „Rolnictwo” jest dowodem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm. Dz. U. z 2012r. poz. 803 t.j.) dających możliwość samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Ochrona roślin
 • Gospodarka nawozowa
 • Uprawa roli i roślin
 • Podstawy produkcji ogrodniczej
 • Rolnictwo polskie XX i XXI wieku
 • Organizacja gospodarstw rolnych
 • Podstawy prawa i prawa rolnego
 • Rachunkowość gospodarstw rolnych
 • Rynki rolne
 • Prawo rolne
 • Kierunki rozwoju techniki rolniczej
 • Agroturystyka i rozwój obszarów wiejskich
 • Agroturystyka
 • Rozwój obszarów wiejskich

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl