Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych

Czas trwania studiów: 2 semestry; zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik) lub letnim (luty/marzec)


Opłata: 1200 zł za semestr

Adresaci:

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnictwo.

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi zagadnieniami produkcji rolniczej. Słuchacze studium odbywają także zajęcia terenowe w gospodarstwach rolnych i sadowniczych.

Uzyskane kwalifikacje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kwalifikacje rolnicze, poświadczone świadectwem ukończenia studiów, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy i programów unijnych wspierających polskie rolnictwo.

Przykładowe przedmioty:

 • Ochrona roślin
 • Gospodarka nawozowa
 • Uprawa roli i roślin
 • Podstawy produkcji ogrodniczej
 • Rolnictwo polskie XX i XXI wieku
 • Organizacja gospodarstw rolnych
 • Podstawy prawa i prawa rolnego
 • Rachunkowość gospodarstw rolnych
 • Rynki rolne
 • Kierunki rozwoju techniki rolniczej
 • Agroturystyka i rozwój obszarów wiejskich
 • Agroturystyka
 • Rozwój obszarów wiejskich