Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Rachunkowość

Cel studiów:

Celem studiów Rachunkowość jest zapoznanie słuchaczy z istotą, funkcjami, strukturą współczesnej rachunkowości, z zasadami sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, ze sposobem interpretacji informacji ekonomicznych wynikających ze sprawozdania finansowego, z ewidencją i rozliczaniem kosztów, z tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów, stanowiącymi podstawę podejmowania decyzji w jednostce gospodarczej, a także z oceną sytuacji finansowej i majątkowej jednostki na podstawie sprawozdania finansowego.

Adresaci:

Studia adresowane są do osób, które nie ukończyły studiów ekonomicznych, ukończyły studia ekonomiczne, na których rachunkowość nie była wiodącym przedmiotem oraz tych, które pracują w działach finansowo-księgowych i chciałyby pogłębić znajomość podstaw rachunkowości.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Istota współczesnej rachunkowości
 • Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia
 • Konto księgowe
 • Dokumentacja operacji gospodarczych
 • Organizacja rachunkowości
 • Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ich ewidencyjne ujęcie
 • Inwestycje i ich ewidencja
 • Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Rozrachunki i roszczenia
 • Materiały i towary oraz ich ewidencyjne ujęcie
 • Koszty i ich ewidencyjne ujęcie
 • Klasyfikacja kosztów:
 • Układy ewidencyjne kosztów:
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 • Ewidencja produktów pracy
 • Ustalanie, rozliczanie i podział wyniku finansowego
 • Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rachunkowość zarządcza

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl