Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Przygotowanie pedagogiczne


Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne zostały opracowane zgodnie ze standardami w sprawie kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela Dz. U. z dnia 25 lipca 2019. p. 1450. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cel studiów:

Studia podyplomowe na tym kierunku trwają 3 semestry i mają charakter kwalifikacyjny. Kształcenie obejmuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz przygotowanie dydaktyczne. Przygotowanie dydaktyczne obejmuje podstawy dydaktyki i emisję głosu oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć. Studia te natomiast nie obejmują przygotowania merytorycznego do prowadzenia zajęć. Studia podyplomowe na tym kierunku zapewniają wymagane od nauczycieli kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkołach, placówkach oświatowych (zarówno publicznych, jak i prywatnych). Studia pedagogiczne zapewniają przygotowanie do nauczania przedmiotów ogólnokształcących. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych, a absolwenci studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Adresaci:

Studia te adresowane są do absolwentów studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich:

 • czynnie wykonujących zawód nauczyciela, a nieposiadających przygotowania pedagogicznego,
 • chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez doskonalenie, wzbogacenie i aktualizowanie posiadanej wiedzy; poszerzenie posiadanych umiejętności zawodowych i uzyskanie kwalifikacji zwiększających szanse: pozyskania zatrudnienia lub też zmiany profilu zatrudnienia.
 • chcących podjąć pracę w zawodzie nauczyciela.

Etat logopedy w szkole uzależniony jest od decyzji organu prowadzącego placówkę. Jeżeli zdecyduje się na zatrudnienie logopedy może on liczyć na 20 godzin zajęć tygodniowo. Ukończenie studiów pozwala na: 1. przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu; 2. ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań logopedycznych; 3. ustalanie logopedycznego postępowania korekcyjno - terapeutycznego; 4. ocenę, diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych; 5. opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy i terapii logopedycznej; 6. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej; 7. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania; 8. komunikowanie się z rodzicami i opiekunami dzieci, młodzieży oraz dorosłych objętych opieką logopedyczną,

Czas trwania:

 • 3 semestry, 390 godzin + 150 godzin praktyk
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Program:

Przygotowanie psychologiczno–pedagogiczne (180 godz. +30 godz. Praktyki)

 • Zajęcia z psychologii 90 godz.
 • Zajęcia z pedagogiki 90 godz.
 • Praktyki zawodowe 30 godz.

Podstawy dydaktyki i emisja głosu (60 godz.)

 • Podstawy dydaktyki ogólnej 30 godz.
 • Emisja głosu i kultura języka 20 godz.
 • Studium przypadku 10 godz.

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć (90 godz.+60 godz. praktyki)

 • Dydaktyka przedmiotu nauczania lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej (zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 45 godz.
 • Dydaktyka przedmiotu nauczania lub prowadzenia zajęć w szkole ponadpodstawowej (zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 45 godz.
 • Praktyki zawodowe 60 godz.

Przygotowanie dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu lub prowadzenia kolejnych zajęć(60 godz.+60 godz. praktyki)

 • Dydaktyka przedmiotu nauczania lub prowadzenia zajęć w szkole podstawowej (zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 30 godz.
 • Dydaktyka przedmiotu nauczania lub prowadzenia zajęć w szkole ponadpodstawowej (zgodnie z przygotowaniem merytorycznym) 30 godz.

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl