Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Oligofrenologopedia

Adresaci studiów podyplomowych

Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki są przeznaczone dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w różnych grupach wiekowych.  (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dn. 12 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110).

Ponadto studia te są kierowane do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne, zatrudnionych w szkołach  lub placówkach. o których mowa w art.2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) a także do wszystkich zainteresowanych  spełniających powyższe wymagania, pragnących uzupełnić lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia mogą podjąć również osoby pragnące zdobyć usystematyzowaną wiedzę w zakresie oligofrenopedagogiki, z zaznaczeniem, iż te studia nie nadają uprawnień pedagogicznych absolwentom studiów niepedagogicznych. .

Potrzeba kształcenia tej specjalności wynika między innymi z rosnącej liczby klas integracyjnych małej liczby osób posiadających uprawnienia do pracy w placówkach kształcenia specjalnego. Ponadto dla nauczycieli kończących tego typu studia podyplomowe stwarza to szansę na dodatkową atrakcyjną pracę zgodną z ich zainteresowaniami i potrzebami szkół i placówek.

Liczba godzin: 350

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob,/niedz.)
 • Ponadto 150 h praktyk

Charakterystyka ogólna

Kwalifikacyjne studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika umożliwiają zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i opiekuńczych w stosunku do osób z obniżoną sprawnością intelektualną. Ich celem jest uzyskanie pełnych kwalifikacji do pracy w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych i wychowawczych z osobami upośledzonymi umysłowo.

Uczestnicy studiów doskonalą i poszerzają swoja wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • doboru metod, form, środków do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnyc
 • kształcenia integracyjnego
 • oceniania postępów w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Przykładowe przedmioty

 • Biomedyczne podstawy rozwoju upośledzonych umysłowo
 • Logopedia
 • Podstawy neurologii i psychiatrii dziecięcej
 • Metodyka nauczania początkowego w szkole specjalnej
 • Metodyka nauczania blokowego i przedmiotowego w szkole specjalnej
 • Metodyka wychowania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim umiarkowanym i ciężkim
 • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze i rewalidacyjne
 • Teoria i praktyka integracji społecznej osób upośledzonych umysłowo|
 • Diagnoza i terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Edukacja i rehabilitacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną
 • Media w edukacji osób z niepełnosprawnością umysłową
 • Metody wspomagania rozwoju osób niepełnosprawnych
 • Kształcenie zintegrowane dzieci z lekkim upośledzeniem
 • Metodyka wychowania dzieci upośledzonych umysłowo w internacie
 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika lecznicza
 • Metodyka zajęć pozalekcyjnych z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną