Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Ochrona środowiska dla nauczycieli

Cel studiów:


Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Przykładowe przedmioty:

 • Podstawy ekologii
 • Stan i zasoby środowiska
 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • Monitoring środowiska
 • Organizacja prac w ochronie środowiska
 • Stan środowiska, a zdrowie człowieka
 • Prawne podstawy ochrony środowiska
 • Botanika
 • Zoologia
 • Szata roślinna i fauna Polski
 • Ekonomika ochrony środowiska
 • Technologie stosowane w ochronie środowiska
 • Podstawy psychologii
 • Dydaktyka
 • Metodyka nauczania ochrony środowiska

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 350 godzin +150 godzin praktyk

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwent uzyskuje wiedzę ogólną z zakresu szeroko rozumianej ekologii, współczesnych zagrożeń dla przyrody i środowiska oraz procesów i metod stosowanych w jego oczyszczaniu z organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń. Zapoznaje się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz technologiami ich przetwarzania, z systemami zarządzania środowiskiem, aktami prawnych w ochronie środowiska, organizacją ochrony przyrody w Polsce oraz strategiami edukacji ekologicznej społeczeństwa.