Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Logopedia

Adresaci studiów podyplomowych

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — logopedy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002, § 6, p. 1: "Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela — logopedy w szkołach i placówkach, w których mowa w § 2-8 posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne".

Aby zostać logopedą należy posiadać wyższe wykształcenie, najlepiej pedagogiczne o specjalności logopedia. Osoby po innych kierunkach również mogą uprawiać ten zawód, muszą jednak ukończyć studia podyplomowe (funkcjonujące często przy wydziałach filologii polskiej), dzięki czemu uzyskują dodatkową specjalność logopedię. Praca w charakterze nauczyciela logopedy wymaga posiadania uprawnień pedagogicznych. Mówi o tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli: § 6. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - logopedy w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2-8 posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie logopedii i posiada przygotowanie pedagogiczne.

Logopeda może być osoba , która:

 • 1. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia, obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł licencjata lub magistra.
 • 2. Lub ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii, obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii

Etat logopedy w szkole uzależniony jest od decyzji organu prowadzącego placówkę. Jeżeli zdecyduje się na zatrudnienie logopedy może on liczyć na 20 godzin zajęć tygodniowo. Ukończenie studiów pozwala na: 1. przeprowadzanie badań logopedycznych z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu; 2. ocenianie i interpretowanie wyników badań oraz formułowanie wskazań logopedycznych; 3. ustalanie logopedycznego postępowania korekcyjno - terapeutycznego; 4. ocenę, diagnozę i terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych; 5. opracowywanie, adaptowanie oraz weryfikowanie narzędzi badawczych do diagnozy i terapii logopedycznej; 6. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacji językowej; 7. prowadzenie pracy profilaktycznej i terapeutycznej w zakresie czytania i pisania; 8. komunikowanie się z rodzicami i opiekunami dzieci, młodzieży oraz dorosłych objętych opieką logopedyczną.

Liczba godzin: 650

 • Czas trwania: 4 semestry
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.)
 • Ponadto 150 h praktyk

Przykładowe przedmioty

 • Emisja głosu
 • Podstawy logopedii
 • Anatomia i fizjologia narządu mowy i słuchu
 • Pedagogika specjalna
 • Psychologia rozwojowa
 • Fonologia i fonetyka j. polskiego
 • Diagnoza logopedyczna
 • Profilaktyka i wczesna interwencja logopedyczna
 • Ortofonia
 • Glottodyaktyka
 • Ortologopedia
 • Podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej
 • Podstawy psychoterapii
 • Oligofreno psychologia
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Praca z osobą po wylewie
 • Terapia logopedyczna dzieci z zespołem wad wrodzonych
 • Praca z dziećmi z rozszczepami