Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

Integracja i rewalidacja

Charakterystyka

Przeznaczone dla osób posiadających dyplom ukończenia szkoły wyższej, przede wszystkim dla nauczycieli pracujących lub zamierzających pracować z uczniami niepełnosprawnymi w klasach zerowych, szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Przygotowanie nauczyciela uczącego w szkole powszechnej do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi a także do współpracy z pedagogiem specjalnym i innymi specjalistami, którzy zajmują się rewalidacją dziecka niepełnosprawnego.

Liczba godzin: 350

 • Czas trwania: 3 semestry
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.)
 • Cena: 1100 zł/semestr

Przykładowe przedmioty:

 • Teoretyczne zagadnienia integracji nauczania i wychowania
 • Etyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka kształcenia integracyjnego
 • Metodyka pracy rewalidacyjnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika
 • Logopedia
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Specjalne potrzeby edukacyjne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Psychoterapia i metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
 • Trening interpersonalny
 • Organizacja zajęć dydaktyczno-terapeutycznych