Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Integracja Sensoryczna

Cel Studiów

Celem 3-semestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku "integracja sensoryczna" jest nabycie przez ich absolwentów wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, w tym umiejętności samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii w przedmiotowym zakresie.

Adresaci:

Studia na kierunku "integracja sensoryczna" adresowane są do osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne (co najmniej przygotowanie pedagogiczne), mających uprawniania do pracy w danym typie szkoły i placówki oświatowej. Zatem studia te przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków takich jak: "pedagogika", "pedagogika specjalna", "fizjoterapia" oraz innych niż "pedagogika" kierunków studiów o profilu nauczycielskim (lub szerzej mówiąc - pedagogicznym). Studia te adresowane są również do osób posiadających wykształcenie psychologiczne.

Przykładowe obszary tematyczne realizowane w ramach studiów:

 • Psychologia ogólna
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Anatomia układu nerwowego
 • Fizjologia układu nerwowego
 • Teoria integracji sensorycznej
 • Diagnoza w zakresie integracji sensorycznej
 • Terapia w zakresie integracji sensorycznej

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Czas trwania:

3 semestry (zajęcia dydaktyczne trwają 2 semestry; ostatni semestr to praktyki zawodowe, które można odbyć w czasie dwóch pierwszych semestrów studiów). Część zajęć dydaktycznych odbywa się e-learningowo (on-line).

Liczba godzin zajęć:

  Łącznie 350h, w tym:
 • 250h - zajęcia dydaktyczne
 • 100h - praktyki zawodowe

Uzyskiwane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, uprawnienia do diagnozy i terapii w zakresie integracji sensorycznej (w tym do prowadzenia wszelkich zajęć objętych programem studiów podyplomowych).