Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Budownictwo ogólne dla nauczycieli zawodu

1. Charakterystyka

Studia podyplomowe prowadzone są w celu uzupełnienia i podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania przygotowania metodycznego do nauczania danego przedmiotu w szkole.
Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które pragną zdobyć uprawnienia do nauczania przedmiotu a w szczególności do nauczycieli pracujących w szkołach publicznych i niepublicznych.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale nie daje uprawnień pedagogicznych

W przypadku studiów 3-semestralnych 150 h praktyki pedagogicznej (30h praktyki obserwacyjne, pozostałe godziny praktyka czynna) – 6 ECTS

osoby posiadające co najmniej roczny staż pracy jako nauczyciel są zwolnieni z odbywania praktyk na podstawie dostarczonego zaświadczenia, kserokopii umowy o prace lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt pozostałe osoby musza odbyć praktyki. Miejsca odbywania praktyk: SZKOŁY ZAWODOWE BUDOWLANE.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru budownictwa ogólnego, w tym:

 • Instalacje budowlane
 • Mechanika gruntów z fundamentowaniem
 • Konstrukcje metalowe
 • Podstawy budownictwa
 • Rysunek budowlany
 • BHP i Ppoż
 • Materiały budowlane
 • Dokumentacja techniczna
 • Wytrzymałość materiałów z mechaniką budowli
 • Prawo budowlane z elementami procesu budowlanego
 • Metodyka nauczania przedmiotów budowlanych
 • Podstawy pedagogiki z elementami pedagogiki specjalnej
 • Podstawy psychologii
 • Podstawy dydaktyki w zakresie III i IV etapu edukacyjnego

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 350 godzin

2. Zasady naboru

Nabór kandydatów z wykształceniem wyższym (absolwenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo lub pokrewnego), według kolejności dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do dziekanatu.

3. Dodatkowe informacje

Absolwenci studium uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych EUST.
Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podjęcie pracy w szkołach publicznych i niepublicznych, pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z budownictwem.

Otrzymane świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest zgodne z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale nie daje uprawnień pedagogicznych.