Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Biologia dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii do poziomu szkół ponadpodstawowych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)

Adresaci:

Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Przykładowe przedmioty:

 • Anatomia i fizjologia człowieka
 • Genetyka
 • Botanika i fizjologia roślin
 • Zoologia – bezkręgowce
 • Zoologia – kręgowce
 • Różnorodność biologiczna – najprostsze formy życia
 • Ochrona środowiska
 • Ekologia
 • Edukacja zdrowotna
 • Ewolucja świata organizmów
 • Dydaktyka biologii – wprowadzenie
 • Dydaktyka biologii – projekty, prace badawcze, eksperymenty i inne metody aktywizujące
 • Dydaktyka biologii – multimedia w nauczaniu
 • Metodyka zajęć terenowych
 • Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Biologia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów objętych planem studiów oraz egzamin dyplomowy.

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 350 godzin +150 godzin praktyk

Uzyskane kwalifikacje:

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do nauczania biologii zarówno w szkole podstawowej jak i ponadpodstawowej.