Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Cel studiów:

Studia mają na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy z zakresu prawnych, w tym w szczególności administracyjnoprawnych, podstaw organizacji i funkcjonowania oraz zadań i kompetencji organów władzy publicznej, służb, inspekcji i straży oraz innych instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem studiów jest również zwiększenie konkurencyjności słuchaczy studiów na rynku pracy w rozwijającym się sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego, a także przygotowanie teoretyczne i nauka praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów związanych z szeroko ujmowanym bezpieczeństwem wewnętrznym (w tym tzw. zawodów przyszłości).

Adresaci:

Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne" są skierowane do:

 • pracowników administracji samorządowej oraz rządowej (niezespolonej i zespolonej – służb, inspekcji i straży),
 • pracowników niepublicznych formacji ochrony,
 • członków organizacji pozarządowych mających w celach statutowych zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego.

Czas trwania:

 • 2 semestry, 220 h
 • Zjazdy: co 2 tygodnie (sob./niedz.) możliwość realizacji zajęć on-line

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo prawne
 • Ogólna charakterystyka regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, kategorie, rozpoznawanie, monitoring i prognozowanie zagrożeń
 • Prawo do i obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Środki ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego - granice ingerencji w prawa jednostki
 • Publiczne i prywatne podmioty ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Zarządzanie kryzysowe i stany nadzwyczajne
 • Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, odpowiedzialność prawna kierującego akcją ratowniczą i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 • Bezpieczeństw ekologiczne, bezpieczeństwo żywności i żywienia
 • Bezpieczeństwo farmaceutyczne, zdrowotne i ratownictwo medyczne
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, komunikacji i transporcie
 • Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych
 • Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo i ochrona konsumenta na rynku bankowym
 • Bezpieczeństwo prawne podatnika
 • Bezpieczeństwo online

Opłaty:

 • 1100 zł/semestr

Informacje:

 • telefon: (48) 344 00 55
 • e-mail: dziekanat@eust.pl