Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Zarządzanie w budownictwie z elementami prawa

Charakterystyka

Studia uzupełniają wiedzę techniczną inżynierów budownictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym oraz zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania, podstaw ekonomii, regulacji prawnych.
Zakres tematyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym, w tym:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie finansami w działalności gospodarczej budownictwa
 • Podstawy organizacji i zarządzania w budownictwie
 • Przetargi na usługi budowlane
 • Negocjowanie i zawieranie kontraktów
 • Przygotowanie procesów realizacji budowy
 • Sterowanie przebiegiem realizacji budowy
 • Bezpieczeństwo pracy w budownictwie
 • Podstawy ekonomii w budownictwie
 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Marketing w budownictwie

2. Czas trwania (2 semestry)

 • październik 2016 - czerwiec 2016

3. Zasady naboru

Nabór kandydatów z wykształceniem wyższym (absolwenci studiów I i II stopnia kierunku budownictwo lub pokrewnego, według kolejności dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych do dziekanatu.

4. Dodatkowe informacje

Absolwenci studium uzyskają: dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych EUST.
Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na podjęcie pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z budownictwem, a także do prowadzenia własnej firmy.