Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

Surdopedagogika

Czas trwania (2 semestry)

Kryteria przyjęć:

Studia przeznaczone są dla Absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym. Studia przeznaczone są dla osób pragnących pracować z osobami z wadą słuchu na różnych poziomach edukacji w placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych. Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osobą z dysfunkcją słuchu zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z późniejszymi zmianami.

Przykładowe przedmioty:

  • Wczesna rehabilitacja z wychowaniem słuchowym dzieci z wadą słuchu
  • Język migowy
  • Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu
  • Metodyka terapii indywidualnej i rewalidacja dziecka z wadą słuchu
  • Pedagogika specjalna
  • Podstawy audiologii
  • Surdologopedia z elementami fonetyki
  • Surdopedagogika i prawne podstawy funkcjonowania osób z wadą słuchu
  • Surdopsychologia
  • Technologie informacyjne w pracy z uczniem niepełnosprawnym