Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Radomiu

 

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Ostatnia edycja kierunku "Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne"

Nadal trwa rekrutacja na ostatnią edycję studiów podyplomowych na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - zostały ostatnie wolne miejsca. Zgodnie z przepisami nowej ustawy od roku akademickiego 2019/2020 nie będzie już możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych na tym kierunku.
Zainteresowanych zachęcamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 31 sierpnia br.

Program został opracowany na podstawie art. 8a ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawy o szkolnictwie wyższym, oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela


Liczba godzin: 436
Czas trwania: 3 semestry
Zjazdy: co 2 tygodnie
Cena: 1100 zł/semestr

Przykładowe przedmioty::

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Metodyka przygotowania do nauki czytania i pisania w przedszkolu
 • Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu i klasach I-III
 • Metodyka edukacji społeczno-aksjologicznej w przedszkolu i klasach I-III
 • Metodyka nauczania przyrody w przedszkolu i klasach I-III
 • Dydaktyka ogólna
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Metodyka nauczania j. polskiego w przedszkolu i klasach I-III
 • Metodyka nauczania matematyki w przedszkolu i klasach I-IIIOrganizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Podstawy prawa oświatowego
 • Technologie informacyjne z obsługą tablicy interaktywnej
 • Emisja głosu

W trakcie studiów obowiązuje odbycie 150 h praktyki pedagogicznej (30h praktyki obserwacyjne, pozostałe godziny praktyka czynna).

Osoby posiadające co najmniej roczny staż pracy jako nauczyciel są zwolnieni z odbywania praktyk na podstawie dostarczonego zaświadczenia, kserokopii umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego ten fakt pozostałe osoby muszą odbyć praktyki. Miejsca odbywania praktyk: przedszkola, klasy 1-3. Szczegółowe informacje zawiera regulamin praktyk studiów podyplomowych